email
şifre


Beni hatırla [Yeni Üye]

Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...6

Seyfi Usta - Bir de bizden dinleyin!

Seyfi Usta ile

Bir de bizden dinleyin!

Seyfi Usta
Yazarın tüm yazıları

13-DALALET…..(Hidayet üzere olmamak)…(Takva sahibi olmayan hakiki müminlerin dışındaki bütün insanlığın bulunduğu durum) Bakara süresinin 16. Ve 175. Ayetlerinde konunun izahı gözler önüne serilmiştir.

Bakara 16- Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn.

İşte onlar, o kimselerdir ki, hidayet ile dalâleti satın aldılar. Fakat onların ticareti, onlara hiç kâr sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi.

Bakara 175- Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh(magfireti), fe mâ asberehum alen nâr.

İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?

Allahü teala rad süresinin 27. ayetinde sadece ona yönelen (ulaşmayı dileyen) kişilerin hidayete ereceğini, diğerlerinin ise dalalette kalacağını açıklamıştır.

Rad 27- ...Kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb.

...De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

Piyasadaki meallerde ise dalalet karşılığında azgınlık ve sapıklık manası verilerek anormal davranışlar sergileyen insanlar kast edilmiş ve mana farklı yönlere çekilerek alakasız bir anlam yüklenmiştir…Hidayette olmayan herkesin dalalette olduğu iyi anlaşılabilir bir dille ayetlerde belirtilmiştir.

14-SIRATI MÜSTAKİM…(İstikametlenmiş yol)…(Ruhu Allaha ulaştıran yolun adı) Sıratı müstakim Allaha istikametlenmiş ruhu Allah ulaştıran yolun ismidir…Kişi Allahı dileyip mürşidinden tövbe aldığı anda mümin süresinin 15. Ayetine göre ruhu Allaha doğru yola çıkar…Ruh önce asrın imamının dergahına gider oradan da sıratı müstakime çıkar ve gök katları üzerinden 7. Gök katının sonundaki sitretül müntehaya oradan da  dikey olarak yokluğa geçer ve Allahın zatına ulaşarak o sığınağa sığınır…Hicr süresinin 41. Ayeti sıratı müstakimin nereye ulaştırdığını açıklanmaktadır.

Hicr 41- Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm.

 

Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”

Nisa süresinin 175. Ayeti ise kim Allaha sarılmayı (ulaşmayı) dilerse Allah onu rahmetin ve fazlın içine koyup onu kendisine ulaştıran sıratı müstakime ulaştıracağını buyurur.

Nisa 175- Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ.

 

Böylece Allah'a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri) ve O'na (Allah'a) sarılanları ise, (Allah) kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, kendisine ulaştıran “Sıratı Mustakîm”e hidayet edecektir.

Piyasadaki meallerde ise sıratı müstakime doğru yol, dos doğru yol, dos doğru bir cadde, gibi hiçbir çözüm getirmeyen yuvarlak manalar vermişlerdir. Böylece hidayetin ve kurtuluşun bir ayağını da böyle kaydırarak insanları göz göre göre felakete sürüklemişlerdir.

15-HABLİLLAH…(Allahtan bir ip)…(Sıratı müstakim) Allahu tealanın insanlara uzattığı ipi sıratı müstakimdir..Çünkü o ip vasıtasıyla insanlar hidayete ermektedir…Allahı dileyip mürşidinden tövbe alan kişi tövbe esnasında ruhu sıratı müstakime doğru yol almaya başlar. Böylece kişi artık Allahın ipine sarılmıştır…Ali İmran süresinin 112. Ayetinde bu konu açıklanmaktadır.

Ali imran 112- Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin minallâhi ve hablin minen nâsi…

 

Onların üzerlerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine (Sıratı Mustakîm'e) ve insanlardan bir ipe (Allah'a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar hariç…

Piyasadaki sahte meallerde ise küçük bir kısmı hariç büyük çoğunluğunda ip kelimesi bile geçmemektedir…Onun yerine Allahın güvencesine, emniyetine, himayesine, ahdine, gibi manalar verilerek sıratı müstakime ulaşmak ortadan kaldırılmıştır.İşin en garip tarafı ise sıratı müstakimi sırat köprüsüne çevirip uzun yıllardır kuranda olmayan bir kavramı insanlara anlatmışlar ve hikayelerle insanları hayret verecek şekilde inandırmışlardır..Kuranı kerimde sırat köprüsü diye bir köprü kesinlikle yoktur,  tamamen hayal ve uydurmadan ibarettir.

16-HABLİN MİNENNAS…(İnsanlardan bir ip)….(Mürşid) Ali İmran süresinin 112. Ayetinde Allahtan bir ip sıratı müstakim ve o yola kişiyi ulaştıran insanlardan bir ip olan mürşide sımsıkı tutunanların dışındaki insanlara bir başka deyişle, Allaha ulaşmayı istemeyenlere zillet damgasının vurulduğu ve cehenneme  girecekleri açıklanır. Kişinin ruhu sıratı müstakime mürşidinin önünde yaptığı tövbe ile gireceği için öncelikli olarak ip (mürşid) sonra ise sıratı müstakimdir.

Piyasadaki sahte meallerde ise insanlardan bir ip ibaresi, insanların güvencesine, ahdine, müminlerin ahdine gibi alakasız kelimeler yazılarak insanların en sağlam ipi olan hak mürşitler unutturulmaya çalışılmıştır. Piyasada olan 60 civarındaki sahte mealin 3-5 tanesinin dışındaki büyük kesim, ip kelimesinin dahi manasını vermemişlerdir.

17-MÜRŞİD..…(İrşad eden kişi)…(Allahın memuru) Allaha teslim olmayı dileyip ve Allah yoluna girip ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini  de Allaha teslim ederek Allahü tealanın okulundan mezun olan üst  seviyedeki Allah dostlarını bizzat Allahü Teala insanları irşad etmesi için görevlendirir.Mürşid Allah ile insan arasındaki bir köprü, rehber, kılavuzdur…

Mürşidi şirk diye insanlara tanıtanlar mürşidler’den ve tarikatlar’dan korkutan vehhabi zihniyetli bedevi bezirganlar şeytanların ellerinde nasıl bir oyuncak olduklarını öldükleri zaman kavrayacaklardır…Allahü Teala bir çok ayetinde mürşide tabiyyeti farz kılmıştır..Kehf süresinin 17. Ayetinde açıkça belirtmiştir ki, dalalette kalanlar için bir veli mürşid bulunmayacaktır…

Kehf 17- …men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen mürşidâ.

 

Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah'a ulaşmayı dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz.

Allahü Teala maide süresinin 35. Ayetinde Allaha sizi ulaştıracak vesileyi arayın diye emretmektedir.

Maide 35- Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn.

Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O'nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.

Bu ayette geçen cihat nefsimizle yaptığımız cihattır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir..Kuranı kerimin daha bir çok ayetinde hak mürşide biat etmek farz kılınmıştır…Çünkü küçük bir öğrenci bile okula gittiği zaman öğretmenim sana ihtiyacım yok ben kendi kendime öğrenirim ve yaşarım şeklinde söylemesi nasıl mümkün değilse, Allah yolunda da o manevi yolu bilen bir kılavuz olmazsa olmazdır…

Günümüzde kendi kafalarına göre mürşit olarak Allahı, peygamberi ve kuranı kabul ederim başkasını tanımam diyenler aslında kendi nefslerini ilah edinmişlerdir…Allahın ayetlerini açıkça inkar etmektedirler..Allahü Teala her şeyi bir sebebe bağlamıştır..Doğa olaylarını bizzat Mikail as..yaptırır…İnsanların ve cinlerin canlarını Azrail as..aldırır…gibi….Kaldı ki peygamberlerin dahi bir mürşidi vardı….Cebrail as…

Unutulmamalıdır ki sahte  mürşitlere ve din bezirganlarına çok dikkat ediniz ve bir hacet veya istihare namazı kılarak Allahü teala’ya tevekkül ederek mutlaka ondan sorunuz mürşidinizi…Samimiyseniz Allahü Teala size mutlaka hidayetçinizi veya ona tabi olan birisini gösterecektir…Her saniyenizde Allahü Teala ve melekleri tarafından takip edildiğinizi hiçbir zaman unutmayınız.

Piyasadaki sahte meallerde ise mürşid kelimesine mana olarak dost, yardımcı, veli gibi manalar verilerek mananın aslını bozmuşlar ve insanların mutlaka hak mürşide biat etmesini ortadan kaldırdıkları gibi, adeta onu anımsatmamak için farklı farklı kelimeler kullanarak olması gereken manayı adeta yok etmişlerdir…Açıkçası 90 yıldır bu milleti mürşid’den ve tarikat’tan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmışlardır.

Devamı 7. Bölümde…..

23 Kasım 2012 Cuma

Son Yazılar

Seyfi Usta
30.04.2016, Bildiğiniz gibi yılın bu aylarında alemlerin sultanı Hz. nebi efendimiz için kutlu doğum etkinlikleri doğrultusunda çeşitli programlar yapılmaktadır… Özellikle kandil ve Ramazan gecelerinde bu tarz ...
Seyfi Usta
18.04.2016, Bu ahir zaman öyle bir dönemdir ki, Dünya tarihi boyunca Rabbine dost olanlar bu devirdeki kadar ağır ve zor sınavlarla karşılaşmamıştı. Peygamber efendimizin sahabelerinden olan evvelki sabikunları...
Seyfi Usta
09.04.2016, Şeytanların kralı iblis ve ordusunun Ademoğlu’nu Allahın yolundan saptırtarak ebedi bir azaba sokmak için söylediği, söylettirdiği ve inandırdığı çok önemli bazı yalanları sizlere aktarmaya çalışacağ...
Seyfi Usta
01.04.2016, Hidayet güneşinin batıdan doğmasıyla birlikte Dabbetül arz’dan tüm kainata seslenerek yüz yıllardır gizlenen Kuran hakikatlerini ortaya çıkartan, 40 yıldır hidayeti ve kurtuluşu anlatarak herkesi müj...
Seyfi Usta
01.04.2016, Yakın tarihimizden bakacak olursak Elmalılı Hamdi ile başlayan Kuran’ı Kerim’in sahte mealciliği günümüze kadar gelmiş ve yazılan bu yanlış ve sahte mealler hiç sorgulanmadan doğru kabul edilmişlerdi...
Seyfi Usta
23.03.2016, Bir münadi sesleniyor ve tüm kainata diyor ki; “Allahın davetine icabet edin..! Ruhunuzu Allaha ulaştırmayı kalben istemezseniz takva sahibi olamazsınız. Dolayısıyla hakiki mümin olamadığınız için...
Seyfi Usta
14.03.2016, Ümmet olarak gelenekselleştirdiğimiz bu tabiri bir ölünün arkasından okunurken çok sık duymaktasınız. Bakara süresinin 156. Ayetinde geçen bu cümlenin okunmasıyla birlikte ölümünde bir Hak olduğu, e...


23.11.2012 tarihli haber arşivi

En Çok Okunan Makaleler

Seyfi Usta
23.11.2012, 21-RABITA..…(Bağlantı)…(Zikrullah için vird açarken mürşid ile kurulan bağlantı) Seher vakti bir mürid virdini açarken yaptığı dualarından sonra mürşidini düşünerek bağlantı kurmaya çalışır..Eğer kiş...
Seyfi Usta
22.07.2015, Cin’ler yaratıldıktan sonra insanı yaratmayı dileyen alemlerin Rabbine karşı en önemli algı tuzağını kurmaya çalışarak, Allahü Teala’ya bu numarasını yutturmaya çalışan iblis olmuştur. Allahü Teala...
Seyfi Usta
07.10.2015, Dün haberlere bakarken diyanet işleri başkanının bir açıklamasını okudum… Şöyle söylüyor… “İslam dünyasında bir fetva anarşisi olduğunu ve bunun Türkiye’ye de bulaştığını belirten Diyanet işleri ba...
Seyfi Usta
18.04.2016, Bu ahir zaman öyle bir dönemdir ki, Dünya tarihi boyunca Rabbine dost olanlar bu devirdeki kadar ağır ve zor sınavlarla karşılaşmamıştı. Peygamber efendimizin sahabelerinden olan evvelki sabikunları...
Seyfi Usta
20.04.2013, Ülkemiz için yüzde 99 u Müslüman’dır diyorlar… Ne dersiniz ? Yoksa sizde mi aynı görüştesiniz.? Allah için şeffaf ve samimi bir şekilde gözlerinizi kapatın ve tekrar kendinize sorun… Gerçekten b...
Seyfi Usta
14.09.2015, Ülke olarak en büyük sorunumuz doğru insan yetiştirememektir. Osmanlıyı yıkıp parçalayan siyonlar, bu imanlı ve şanlı milletin kendisine gelip ayağa kalkmaması için uzun yıllar önce geniş ölçekli pla...
Seyfi Usta
03.10.2015, Yaşamakta olduğumuz ahir zamanın bu buhranları günlerinde insanlar sürekli feryat etmektedirler. Allahü Teala ise günümüzde yaşanmakta olan bu çok sıkıntılı ve bunaltıcı akımı genel olarak duhan aza...

En Çok Okunan Güncel Haberler

Türkiye: Rusya da Sorumlu
Türkiye, Suriye'de çocukların da öldüğü hastane saldırısında Rusya'yı da sorumlu tuttu.
Dokunulmazlıklarda Sona Gelindi
Dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören yasa önerisi bugün meclis gündemine geliyor.
CHP’li Vekilden Karaman’a Hakaret
CHP'li Tanju Özcan'dan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a ağır hakaret geldi.
Almanlar için Yeni Üs
İncirlik'te Almanlar için 400 kişilik yeni bir üs hazırlanıyor.
Taşeron Yasasına Onay Çıktı
720 bin taşeron işçiye kadro geliyor.
Türkiye ve İran Anlaştı
İki ülke arasında dev anlaşma imzalandı.
Ruslar Pişman Oldu
Rusya, bazı Türk ürünlerine koydukları yasakları gözden geçirmeye hazırlanıyor.
Askerimiz Sınırda
DAEŞ tehlikesinin artması üzerine sınırda gergin anlar yaşanıyor.
Laiklik Yeni Anayasada Olmamalıdır
TBMM Başkanı Kahraman'dan çok önemli laiklik açıklaması…
MHP’de İç Karışıklık Sürüyor
MHP teşkilatlarındaki çalkantı devam ediyor.

Yazarlar

Dr. Abdulcabbar Boran
Mustafa Seyit
Lütfi Tümtürk
Sibel Yiğit
Seyfi Usta
Nazan Başoğul
Gönül Maraşlıoğlu
Mehtap Abdi
Gülay Ozan
Ender Eker
Deniz Temuçin
Mustafa G. Güler
Emek Durmuş
Mustafa Oğuz
Saliha Güner
Diş Doktoru Gülbeyaz
Mustafa Müjdeci
Durdu Bahadır
B. Tugay Keçeci
Ayşe Müjdeci
İlkay Yılmaz
Korkut Eser
Salih Erdin
Kudret Değirmenci
Ayten Qurbanova
Meral Okan
Kenan E. Akmaz
Halim Albayrak
Ali Gürbüz
İsmail Veyseloğlu
Barış Aksoy
Taha Erdem
Şule Betül Dağ
Pervane Qarayeva
Zeren Çelebi

©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.