email: şifre: yeni üye
Ana SayfaSiyasetGündemEkonomiDünyaSporYaşamTeknolojiSağlıkTasavvuf
Mustafa G. Güler [Kur'an ne diyor?] 4/4/2011

Mustafa G. Güler
İlmel Yakîn, Aynel Yakîn ve Hakkul Yakîn hasıl etmek ne anlama gelir?
Allah'a yakîn hasıl etmek tasavvuf erbablarına has bir özelliktir.

Bir insan Allahû Tealâ'ya üç kademede yakîn hasıl edebilir.

1. İlmel yakin
2. Aynel yakin
3. Hakkul yakin

‎1. İlmel Yakîn:

İlmel yakin, adından da anlaşılacağı üzere Allah'a bir ilim ile (Kur’ân ile) yakın hasıl etmek demektir.

Henüz dalalette olan yani emaniyyeye (zanna) tabi olan bir kişiye davetçiler gelerek Allah’ın davetini ulaştırırlar.

Kişi Allah’ın davetine icabet ederek Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allahû Tealâ bu kişiye 7 furkan verecektir:

30 / RÛM - 31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

8 / ENFÂL - 29: Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

3. basamak: Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmak (Rum-31)
4. basamak: Allah'ın Rahman esmasıyla tecellisi ve günahların örtülmesi (kişi bu noktada geriye sadece sevaplar kalacağı için cenneti hak etmiş olur. Enfal 29)
5. 6. 7. basamaklar: 2+2+3 olmak üzere toplam 7 adet furkan'ın verilmesi (Enfal-29)

Furkan hak ile batılı ayırtedebilmektir.

7 furkan söz konusudur.

 1. Görme (basar) hassasının üzerindeki gışavet isimli perdenin alınması
 2. Gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınması 
 3. İşitme (Sem'i) hassasının üzerindeki mühür açılır 
 4. Kulaklardaki vakra alınır 
 5. Kalbin idrak hassasının mührü açılır 
 6. Kalpteki ekinnet alınır 
 7. Kalbe ihbat konulur
Bu 7 furkanı alan kişi artık Allah'a ilmen yakin hasıl eder.


İlmel yakin demek; Kur’ân ayetlerinin birbirleriyle olan illiyet rabıtalarını idrak ederek, ayetlerle ayrı ayrı açıklanan konuları kullanılan kelimeler ışığında (takva, dalalet, hidayet, nebi, resul, misak, vb..) ayetleri bir araya getirerek konuları anlamak, idrak etmek ve anlatabilecek yeterliliği kazanmak demektir.

****

NOT: Âyetlerin peşisıra yerine dağınık yerleştirilmesinin nedenini En'am suresinin 55. ayetinde görüyoruz.

6 / EN'ÂM - 55: Ve kezâlike nufassılul âyâti ve li testebîne sebîlul mucrimîn(mucrimîne).
Ve işte böylece âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin (suçluların) yolu belli olsun diye.

****

Bakara suresinin 46. ayetinde yer alan "yakin" işte bu ilmel yakindir.

2 / BAKARA - 46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab'lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O'na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.

Örneğin; Rum-31 ve Enfal-29 da bahsedilen takvaların her ikisinin de 1. takva olduğunu, Zumer suresinin 17. ayetini de devreye alarak takva sahiplerinin cenneti hakedenler olduğunu, konuyla ilgili âyetleri birleştirebilecek bir ilme sahip olmuş demektir.

39 / ZUMER - 17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ıbâd(ıbâdi).
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

   

2. Aynel Yakîn:

"Ayn" seviyesinde yakin kalp gözü ile görerek ve kalp kulağı ile işiterek Allah'a ve verdiği ilimlere yakin hasıl etmek demektir.

Bu makam ulul'elbabdır. Ulûl’eIbab, lübblerin sahipleri “Sır Hazinelerinin, özün özünün, hikmetin, tam nura ulaşmış nefs kalbinin sahipleri” demektir. Ulûl’EIbab;

 1. Daimî zikrin sahibidir. 
 2. Kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. (Kalp tasfiye olmuştur.) 
 3. Kalp kulağı açılmıştır. 
 4. Kalp gözü açılmıştır.
   
  Bunlar iktisap edilmesi gereken haklardır. Kalp gözününün ve kalp kulağınının açılması kişiye 3 tane de vasıf şartı kazandırır. 
 5. Ehli tezekkür olmuştur. 
 6. Ehli hayır olmuştur. 
 7. Ehli hüküm olmuştur (hikmet ehli).

  Kişinin nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Kalp gözü açıldığından yerlerin melekûtunu (sırlarını) görecektir.

İhlâsa ulaşmaya doğru insan artık ulûl’elbab'tan biri olmuştur. Ulûl’elbab, sır kapısı sahipleri (Üst seviye, akıl sahipleri) demektir. İnsanın manevî kalbinde bir Allah’a açılan bir de şeytana açılan kapı vardır. Allah'a açılan kapıdan rahmet, şeytana açılan kapıdan ise, Zulmet girer. Bu iki kapı eşit büyüklüktedir. Bu kapılardan sadece birini örtecek bir mühür Allah'a açılan kapıyı örtmektedir. Şeytana açılan kapı ise açık durmaktadır.

Allah’ın ismini ard arda kalben zikretmeye, Zikrullâh'a başlandığı zaman zikrin manevî tesiri, şeytana açılan kapıya doğru mührü sürmekte, böylece şeytana açılan kapı kapanmakta, Allah’a açılan kapı ise açılmaktadır. Muhakkak ki en güzeli Allah’a açılan kapının devamlı açık durması, şeytana açılan kapının ise devamlı kapalı kalmasıdır.

Kalp gözü ile görülen ilk yer 1. cehennem katıdır.

3 / ÂLİ İMRÂN - 191: Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâben nâr(nârı).
Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): "Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan'sın, artık bizi ateşin azabından koru.

Ulûl Elbab, ayette de görüldüğü üzere ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı 24 saat zikreden ve kalp gözü açılanlardır.

13 / RA'D - 19: E fe men ya’lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hakku ke men huve a’mâ, innemâ yetezekkeru ûlul elbâb(elbâbi).
Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan (görmeyen) kimse gibi midir? Fakat ulul'elbab (Allah'ın sırlarının ve daimî zikrin sahipleri), tezekkür eder.

Ulûl'elbab'ın bir diğer yetkisi de kalp kulağı ile Allah ile tezekkür edebilmesidir.

İşte Allah'ın görmesine ve işitmesine izin verdiği şeyleri kalp gözü ve kulağı ile görev ve işiten kimseler artık ayetleri sadece Kur’ân ile değil kalp ile de aynen bilmektedir, bu yüzden bu yakin derecesi, aynel yakin'dir.   

3. Hakkul Yakîn:

İslam'ın son basamağı 28. basamak, safhalar ve takva kademeleri açısından da 7. safha ve 7. takvadır. Bu iradenin de (SON TESLİM) teslim edilerek salih olunmasıdır.

7. Velayet Kademesi: Salah makamı
Salâh Makamının (Tahrim 7-8);

66 / TAHRÎM - 7: Yâ eyyuhâllezîne keferû lâ ta’tezirûl yevm(yevme), innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).
Ey inkâr edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız.

66 / TAHRÎM - 8: Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah(meahu), nûruhum yes'â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).
Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler)! Allah'a Nasuh Tövbesi ile tövbe edin! Umulur ki Rabbiniz, sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebîleri ve O'nunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları, önlerinde ve sağlarında koşar. “Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir). Muhakkak ki Sen, herşeye kaadirsin.” derler.

1. kademesinde Tövbe-i Nasuhu gerçekleştiren kişi salih olur.
2. kademesinde 2. defa günahları örtülür.
3. kademesinde salâh nuru verilir.
4. kademesinde günahları 2. defa sevaba çevrilir.
5. kademesinde de iradesini Allah’a teslim eder. (4. Teslim)

İradenin Allah'a teslim edilmesi demek, artık o kişinin karar verme yetkisinin kalmadığı tümü ile Allah tarafından emirler alarak uyguluyor olması demektir.

Allah'ın ilmi sonsuzdur, bu ilmin bir kısmını insanlara da ilim olarak nasip etmiştir. İnsanlara liyakatları doğrultusunda verilen en üst ilim Allah'ın Zat'ının kalp gözleri ile görülmesi (basar edilmesi) dir.

13 / RA'D - 22: Vellezîne saberûbtigâe vechi rabbihim ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ rezaknâhum sirren ve alâniyeten ve yedreûne bil hasenetis seyyiete ulâike lehum ukbed dâr(dâri).
Onlar, sabırla Rab'lerinin vechini (Zat'ını, Zat'a ulaşmayı ve Allah'ın Zat'ını görmeyi) dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infâk edenlerdir. Ve seyyiati, hasenat ile (iyilikle) savan kimselerdir. İşte onlar için, bu dünyanın (güzel bir) akıbeti (sonucu) vardır.

İşte her türlü kötülüğü iyilikle savan nefisinde hiç afet kalmamış ve 3. teslimini (nefs teslimini yapmış kişiler) (26. basamaktaki ululelbab ve 27. basamaktaki muhlisler), artık Allah'tan dua ile O'nun Zat'ını, yani aşkın sahibini görebilmeyi dilerler. Artık aşk yangını çoktan hayranlığa dönüşmeye başlamış, 27. basamakta göklerin melekutunu görerek irşadını bu dünya için tamamlamış muhlisler için tek bir hedef kalmıştır, aşık olunana kavuşmak.

28. basamağın 5. kademesine iradesini de Allah'a teslim eden kişi sabrın, şükrün ve sırrın sahibi makamında olan salihtir.

Sahabenin tümü Allah'ı kalp gözleriyle görerek, insan için izin verilen son sırra Rabbinin Zat'ına kalp gözleriyle şehadet etmişlerdir.

12 / YÛSUF - 108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilallâhi alâ basîretin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek) Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”

İşte bu nokta HAKKUL YAKIN'dır.

Allah hepinizden razı olsun. 

 

Mustafa G. Güler, 4/4/2011

Bu yazı 4/4/2011 tarihinden itibaren toplam 37237 defa okunmuştur.


Yorumlar
Başlık
Yorum
Yorum yazabilmek için üye girişinizi gerçekleştirmelisiniz.

Doğan Kuşman Doğan Kuşman
İDRAK ETMEK
İDRAK ETMEK VEYA FIKH ETMEK; Bizim anlayabileceğimiz şekilde söylersek "AKIL ETMEK". Bu gün ilkokul talebesi çocuk bile dahi aklını kullanabilmekte, ama burada anlatılmak istenen akıllı bir insan tarif ederken dünya ve ahiret saadetini elde etmiş s...

devamı...
Lütfi Tümtürk Lütfi Tümtürk
Kamikaze Hakimler
Paralel yapının, başta Emniyet teşkilatı olmak üzere bazı kamu kurumlarına sızdıkları belliydi. Ancak, TSK ve Yargı kurumlarında bu kadar etkili oldukları tahmin edilmiyordu. Devlet kurumlarında her siyasi görüş ve sosyal gruplardan vatandaşlarımız ...

devamı...

 
Önsöz / İslam'ın 28 Basamağı
İslam "Teslim" demektir, bizdeki 4 emanetin teslimi... Bu 4 teslim, 7 safhada yaşanır ve bu 7 safha 28 basamağa yayılmıştır. 7 cennetin ve 7 cehennemin olması tümü ile pozitif istikamette bulunduğumuz safha ve negatif istikamette bulunduğumuz safhaya karşılık gelmektedir. Bu 28 basamak Allah'a yaklaşım basamaklarımızdır. Önce 7 safhayı özetlersek:
 1. (3. basamak) Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek,
 2. (14. basamak) Mürşide tabiyet (tarikat, tasavvuf ehli olmak)
 3. (21.basamak) Hidayete ermek (Ruhun yaşarken Allah'a ulaştırılması, nefs tezkiyesi burada tamamlanır) (1. teslim)
 4. (25. basamak) Fizik vücut teslimi (2. teslim)
 5. (26. basamak) Nefs teslimi (nefs tasviyesi burada tamamlanır) (3. teslim)
 6. (27. basamak) İrşad olmak (Allah'ın hikmeti öğretmesi bu basamakta tamamlanır)
 7. (28. basamağın 4. kademesi) İradeyi Allah'a teslim etmek (4. teslim)

Bu yazı dizimizde 28 basamağın tümünü teker teker ayetler ışığında inceleyeceğiz.

Son Dakika
Yazarlarımız
Mü'min Kimdir? Dr. Abdulcabbar Boran
Güneş ve Ay
İslâm âlemini topyekûn hüsrana sürükleyen korkunç hurafe! Mustafa Seyit
Ne Var? Ne Yok?
Kamikaze Hakimler Lütfi Tümtürk
Olaylar ve Yorumlar
Ben de evliya olabilir miyim? Sibel Yiğit
Seyir Halleri
Saadet Asrına Davet Gönül Maraşlıoğlu
Gönül Penceremizden
Cam Fanusta Minyatür Bahçeler ˝Terrarium˝ Nazan Başoğul
Tabiat Eczanesinden Reçeteler
Bırakma beni bana Mehtap Abdi
Bir Yürek Mesafesi
a Gülay Ozan
Gönül Erenleri
Tebliğsiz adalet olur mu? Emek Durmuş
Hayat Gibi
Slogan Dindarları...1 Seyfi Usta
Bir de bizden dinleyin!
İDRAK ETMEK Doğan Kuşman
Olayın İç Yüzü
Muhtelif Mustafa Oğuz
Bakış Açısı
ilahi aşk Saliha Güner
Düşünce-Günce
Bayramda Dişlere Dikkat Diş Doktoru Gülbeyaz
Dişler Yolunda
15.06.2013 Düsseldorf Konferans Ender Eker
Almanya'dan
655 Mustafa Müjdeci
Her şey insan için
NİCE BAYRAMLARA... Durdu Bahadır
Hidayet Esintileri
Tuz Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler B. Tugay Keçeci
Evrenin Zerafeti
Allah'a Ulaşmayı Dilemenin Hayatımızdaki Yansımaları Deniz Temuçin
Bir İnsan Yetişirken
Fizik aktivite ve kilo kontrolü Ayşe Müjdeci
Sağlık Pınarı
İlmel Yakîn, Aynel Yakîn ve Hakkul Yakîn hasıl etmek ne anlama gelir? Mustafa G. Güler
Kur'an ne diyor?
Dedikodu nedir? İlkay Yılmaz
Az Öz
Bizim Terör Korkut Eser
Politik Köşe
BORSA VE BEKLENTİLER Salih Erdin
Borsada bu hafta
Diyarbakır:Teksas! Kudret Değirmenci
Spor Gündemi
Hasretine hasretim Ayten Qurbanova
Umut Gülü
Suç ve ceza Kenan E. Akmaz
Belçika'dan
Tek Allah'ın Tek Dini Halim Albayrak
Dinlerin Birleştirilmesi
Belirsizlik Sıkıntısı Meral Okan
Tasavvuf
Bulutların Üzerinde Olmak Ali Gürbüz
Gül'e Özlem
Evvel Zaman Icinde 4 İsmail Veyseloğlu
Mavera
Bilişim Köşesi Taha Erdem
Bilim Köşesi
Referandum İmtihanı Barış Aksoy
Dünyadan
Seven, Sevilen Kişidir! Şule Betül Dağ
En Hayırlı Dost Kimdir
Sana o kadar çok ihtiyacım varki Rabbim! Pervane Qarayeva
Kalp Kalbe
FASLIN ASLI YOK ŞİMDİ Zeren Çelebi
muzik
©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.

Siyaset | Gündem | Ekonomi | Dünya | Spor | Yaşam | Teknoloji | Sağlık | Tasavvuf