email
şifre


Beni hatırla [Yeni Üye]

Hz İbrahim'in Hanif Dini

DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ - Ocak

Halim Albayrak ile

Dinlerin Birleştirilmesi

Halim Albayrak
Yazarın tüm yazıları

Muhterem okuyucular, bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizi Efendimizin himmetiyle başlatmayı bizlere nasip kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz.

Kıymetli okuyucular,biz her ne kadar dinlerin birleştirilmesi diye yazı dizimizde başlık kullansakta Allahu Tealâ Adem A.S dan Peygamber efendimiz S.A.V e kadar hiçbir nebi resul'üne Hanif dininin dışında bir din vahyederek vasiyet kılmamıştır. Ancak şeytan günümüzde dünyayı düşman fırkalara ayrılmıştır!

Halbuki; Allahû Tealâ'nın verdiği emir son derece nettir: Dînde fırkalara ayrılmayın!
Dünyamızın bugün içinde bulunduğu durum açıkça bir hercümerc ortamını ifade etmektedir. Bu hercümerc ortamı insanların dînde fırkalara ayrılmalarından kaynaklanmaktadır. İnsanların dînde fırkalara ayrılmalarına sebep olan ise şeytandır. Şeytanın bundan muradı her fırkadaki grubun, kendisinin dışındaki bütün gruplara düşman olmasını sağlamaktır. İnsanlık tarihi boyunca, iblisin en çok üzerinde durduğu ve başarı kazandığı konu düşmanlıktır.

Yapılan bir araştırmada dünya üzerinde 72 inanç türü tespit edilmiştir. Şu anda her dînin mensubu kendi dîninin en doğru olduğunu, diğerlerinin yanlış yolda olduğunu düşünmektedir. Hattâ, her dînin içinde bile bir grup insan, kendi dîninin dışındaki diğer dînlerin mensuplarını  kendisine düşman saymaktadır ve bu düşmanlığı körüklemekle meşguldür. Her dînin içinde bu tarz insanlar ne yazık ki vardır. Bir kısmı da sadece düşüncede kalmayıp bunu aksiyona taşımak suretiyle terörist davranışlarda bulunarak masum insanların kanlarını dökmektedirler.

Muhterem okuyucular Efendimiz Mehdi A.S ın önderliğinde dinler birleşecek. Tek Allah'ın tek dini olan Babamız İbrahmin Hanif dini yaşanacak ve yer yüzünde Asr-ı hidayet dönemi yaşanacak. Dünya üzerinde bir sulh ve sukun dönemi başlayacak.Hanif Dîninden Başka Bir Dîn olmadığı bütün dünya  tarafından anlaşılacak ve yaşanacaktır.

Günümüzde hanif dîninin gereği olan dostluğun ve yardımlaşmanın, kısaca saadetin yaşanması gerekirken; düşmanlıkların ön plana çıkarak dünya barışını tehdit eder hale gelmesi, Allah'ın insanlar için emrettiği hanif dîninin yaşanmadığını göstermektedir.

Bütün insanları yaratan, hepsine akıl veren Allah, bütün akılları tatmin edecek hukuku da belirler. İnsan haklarına riayetin en güzeli Rabb'imizin hudutlarına herkesin uymasıdır.

Allahû Tealâ, bütün insanları Allah'ın katındaki tek dîn olan hanif dîninin gereklerini yaşayabilecek olan özellikte yaratmıştır. Dîni yaratan da Allahû Tealâ, insanı yaratan da Allahû Tealâ 'dır.

30/RUM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfâ(hanîfen), fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâh(halkıllâhi), zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya'lemûn(ya'lemûne).
Öyleyse vechini hanif olarak dîne (dînin kayyum olmasına) ikame et (kıyamda tut). Allah'ın o fıtratıyla ki, (Allah) bütün insanları (hanif) fıtratı ile yarattı. Allah'ın yaratmasında (ne dînde ne de hanif fıtratında) değişiklik olmaz. İşte bu kayyum olan (ezelden ebede kadar kıyamda kalacak, devam edecek) dîndir. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

Allahû Tealâ'nın verdiği emir son derece nettir:

"Hz. İbrahim'in hanif dînini yaşayın. Dînde fırkalara ayrılmayın!"

42/ŞURA-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muşrikîne mâ ted'ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
Dînde, onunla Hz. Nuh'a vasiyet ettiğimiz (farz kıldığımız) şeyi (şeriati); "Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın." diye Hz. İbrâhîm'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, size de şeriat kıldık. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ulaştırır).

6/EN'AM-161: Kul innenî hedânî rabbî ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin) dînen kıyamen millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).
"Muhakkak ki; Rabbim, beni hanif olarak Sıratı Mustakîm'e, kıyâmete kadar ayakta kalacak olan Hz. İbrâhîm'in milletinin dînine hidayet etti." de. Ve o, müşriklerden olmadı.

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu'minîn(mu'minîne).  
Şeytan, insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Mü'minlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi, iblise tâbî oldular.

Evet; Sadece Hz. İbrâhîm'in HANİF DÎNİ vardır!

Medeniyetler ittifakı ve Dünya barışı için tek çözüm:
HANİF DÎNİNDE BİRLEŞMEK..

  • İslâm diye hanif dîninden ayrı bir dîn yoktur!
  • Hıristiyanlık diye hanif dîninden ayrı bir dîn yoktur!
  • Musevilik diye hanif dîninden ayrı bir dîn yoktur.

Bunun dışındaki hiçbir fırkanın da, hanif dîninden ayrı bir dîni olamaz. Kısaca; dînler yoktur, sadece bir tek din vardır. O din, Hz. İbrâhîm (A.S)'in hanif dînidir. O din; Hz. Âdem (A.S)'in, Nuh (A.S)'ın, Hz. Musa (A.S)'ın, Hz. İsa (A.S)'ın dînidir. O din, Hz. Muhammed (S.A.V)'in dînidir. O dîn  bugün de bütün insanlığın dînidir.

Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'ân-ı Kerim'de,  Hz Musa AS ve ona tabi olanlarin,  Hz İsa AS ve ona tabi olan havarilerin ve Hz Muhammed SAV efendimiz ve ona tabi olan sahabenin yaşadığı 7 safha ve 4 teslimden oluşan hanif dini emir olunmaktadır. 

Bu din üç esası ihtiva eder:
1.      Tek Allah'a inanmak (vahdet),
2.      Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaat meydana getirmek (tevhid)
3.      Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi  Allah'a teslim etmek.

Öyle ise, bütün dînlerin birleşmesi Allah'ın emridir ve şarttır. Hanif dîninin emrettiği sulh ve sükûn dizaynı içerisinde, Allah'ın dostları olarak bir olmak, beraber olmak, birbirimize kucak açmak, geleceği birlikte kucaklamak şiarımız olmalıdır! Hepimiz barışın, dostluğun ve sevginin  temsilcileri olmalıyız.

Bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazımızı hepinizin efendimizin himmetiyle hem ahret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı dileyerek tamamlıyorum.Allah hepinizden razı olsun.

03 Şubat 2010 Çarşamba

Son Yazılar

Halim Albayrak
24.05.2010, Muhterem okuyucular yeni bir dinlerin birleştirilmesi yazı dizimizde sizlerle birlikte olduğumuz için rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz.Değerli okuyucular, Efendimiz Mehdi A.S ın önderliğinde dinler...
Halim Albayrak
24.04.2010, Muhterem okuyucular, Yüce rabbimize, bizleri yeni bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizde Efendimizin himmetiyle, sizlerle birlikte kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek bu ayki yazımıza b...
Halim Albayrak
25.03.2010, Muhterem okuyucular, Yüce rabbimize, bizleri yeni bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizde Efendimizin himmetiyle, sizlerle birlikte kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek bu ayki yazımıza b...
Halim Albayrak
23.02.2010, Muhterem okuyucular, bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizde daha Efendimizin himmetiyle birlikteyiz.Sevgili kardeşlerim yüce rabbimiz bütün  insanların mutluluğu için din olgusunu diz...
Halim Albayrak
03.02.2010, Muhterem okuyucular, bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizi Efendimizin himmetiyle başlatmayı bizlere nasip kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz.Kıymetli okuyucular,biz her ne k...


03.02.2010 tarihli haber arşivi

En Çok Okunan Makaleler

Halim Albayrak
24.05.2010, Muhterem okuyucular yeni bir dinlerin birleştirilmesi yazı dizimizde sizlerle birlikte olduğumuz için rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz.Değerli okuyucular, Efendimiz Mehdi A.S ın önderliğinde dinler...
Halim Albayrak
03.02.2010, Muhterem okuyucular, bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizi Efendimizin himmetiyle başlatmayı bizlere nasip kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz.Kıymetli okuyucular,biz her ne k...
Halim Albayrak
25.03.2010, Muhterem okuyucular, Yüce rabbimize, bizleri yeni bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizde Efendimizin himmetiyle, sizlerle birlikte kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek bu ayki yazımıza b...
Halim Albayrak
24.04.2010, Muhterem okuyucular, Yüce rabbimize, bizleri yeni bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizde Efendimizin himmetiyle, sizlerle birlikte kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek bu ayki yazımıza b...
Halim Albayrak
23.02.2010, Muhterem okuyucular, bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizde daha Efendimizin himmetiyle birlikteyiz.Sevgili kardeşlerim yüce rabbimiz bütün  insanların mutluluğu için din olgusunu diz...

En Çok Okunan Güncel Haberler

Esed’in Kışlası TSK’ya Geçti
TSK, Suriye’de faaliyetlerine başladı.
PKK Paris’te Öcalan Posteri Astı
PKK üyeleri, Paris'te AFP binasına terör örgütü elebaşının resimlerini astı.
Trabzon'da Tarihî Hezimet
Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup oldu.
Esed Türkiye'nin Çekilmesini İstedi
Beşar Esed, Türkiye'nin İdlib’ten çekilmesini istedi.
Tatbikat 27. Gününde
Habur Sınır Kapısı çevresinde süren tatbikat 27 gündür sürüyor.
Çin Türk Büyükelçisinden Memnun
Başdanışman Abdülkadir Emin Önen, temmuz ayında Çin'in Başkenti Pekin’e Büyükelçi olarak atanmıştı.
Peşmerge ve Haşdi Şabi Çatıştı
Çatışma, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde çıktı.
Melih Gökçek'ten Veda Havası
Melih Gökçek, "Bundan sonra daha güzel şeyler yapılacaktır." diye konuştu.
Türk Askerine Coşkulu Karşılama
Türk askeri İdlib’de sevgi gösterileriyle karşılandı.
İdlib'de Provokasyon
Esed, Türkiye'nin Afrin'i kuşatma herakatını da içiren İdlib intikalini provoke etmeye çalışıyor.

Yazarlar

Dr. Abdulcabbar Boran
Mustafa Seyit
Lütfi Tümtürk
Sibel Yiğit
Seyfi Usta
Nazan Başoğul
Gönül Maraşlıoğlu
Mehtap Abdi
Gülay Ozan
Ender Eker
Deniz Temuçin
Mustafa G. Güler
Emek Durmuş
Mustafa Oğuz
Saliha Güner
Diş Doktoru Gülbeyaz
Mustafa Müjdeci
Durdu Bahadır
B. Tugay Keçeci
Ayşe Müjdeci
İlkay Yılmaz
Korkut Eser
Salih Erdin
Kudret Değirmenci
Ayten Qurbanova
Meral Okan
Kenan E. Akmaz
Halim Albayrak
Ali Gürbüz
İsmail Veyseloğlu
Barış Aksoy
Taha Erdem
Şule Betül Dağ
Pervane Qarayeva
Zeren Çelebi

©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.