email
şifre


Beni hatırla [Yeni Üye]

Dîn Adı Altında, Kur’ân’a Aykırı Hadis?? Dîni mi Yaşamaktayız?

Durdu Bahadır - Hidayet Esintileri

Durdu Bahadır ile

Hidayet Esintileri

Durdu Bahadır
Yazarın tüm yazıları

    Esselamu aleykum ve rahmetulllahi ve berekatühü.    

   Günümüz İslâm tatbikatında dîni hadîslerle öğretmeye kalkanlar, İslâm’ı 5 şarta bağlamaktadırlar. Oysa hidayet, (Allah’a ulaşmayı dilemek) ve nefs tezkiyesinin yegâne vasıtası olan zikir,  tatbikattaki 5 şartın içerisinde yoktur. Bu aslî kavramlar olmadığında, geri kalan fizik vücuda ait vasıta emirler ile hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir.   

   Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadîsi şerifinde; “Öyle İnsanlar Vardır ki, Cehennemlik Amel İşlerler, Cennete Gidecekler. Öyle İnsanlar Vardır ki Cennetlik Amel İşlerler Ama Cehenneme Gideceklerdir.”  buyurmaktadır. Her hadîsin Kur’ân-ı Kerim ile karşılaştırması yapılsaydı, hiç kimse hadîste bahsedilen bu şeytanî tuzağa düşmezdi. Artık Diyanet  İşleri Başkanlığı’mızın bu konulara eğilmesinin zamanı gelmiştir. Kur’ân’a aykırı ne kadar uydurma hadîs varsa ayıklanmalıdır. Ümid ediyor ve öyle de temenni ediyoruz inşallah.    

   İslâm’ın 5 şartı (namaz, oruç, zekât, hac, kelime-i şehadet) cennetlik amellerdir, vasıta emirlerdir. Günümüzde insanlar, İslâm’ın 5 şartının içindeki cennetlik amelleri yapıyorlar ama “Allah’a ulaşmayı” dilemek ve nefsi tezkiye eden “zikir” bunların arasında yer almıyor. Allahû Teâlâ Kehf Suresinin 103, 104 ve 105. âyetlerinde bu durumu açıklamaktadır.

 18/KEHF-103: Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen).

 De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?”

 18/KEHF-104: Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an).

Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.

 18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).

İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız.  

    Kişi Allah’a ulaşmayı dilemezse, Kehf-105’e göre kendi iradesiyle işlediği cennetlik amellerin hepsi boşa gitmektedir. Bu durumda geriye kendi iradesiyle işlediği şerr amellerin neticesinde kazandığı negatif dereceleri kalır ve bu negatif derecelerin, başkalarının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle kazandığı pozitif derecelerden fazla olması sebebiyle kişi cehennemi hak eder.

 39/ZUMER-65: Ve lekad ûhıye ileyke ve ilellezîne min kablik(kablike), le in eşrekte le yahbetanne ameluke ve le tekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).

 Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere: "Gerçekten eğer sen şirk koşarsan (Allah'a ulaşmayı dilemezsen), amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun." diye vahyolundu.  

     Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadîsinde: “Artık ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim için en çok korktuğum şey, karıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirktir.” buyurmaktadır.       Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için ruhun talebine uyarak, kalben Allah’a ulaşmayı dilemesi gerekir.

      Allahû Tealâ herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif dîninin muhtevasında 7 safha ve 4 teslim vardır.

1.Teslim: Ruhun teslimi.

2.Teslim: Fizik vücudun teslimi.

3.Teslim: Nefsin teslimi.

4. Teslim: İradenin teslimidir.  

39/ZUMER-53: Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâh(rahmetillâhi), innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ(cemîan), innehu huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

 De ki: "Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş (haddi aşmış) kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların üzerine hepsini mağfiret eder (sevaba çevirir). O, muhakkak ki O; Gafûr'dur (mağfiret eden), Rahîm'dir (rahmet nuru gönderen)."

 39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).

Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

 30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn (muşrikîne).

O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. Bir tek dileğin karşılığında günahları örtülen bu kişi, bu dileğin kendisine kazandırdığı pozitif derecat sebebiyle sevapları günahlarından fazla olan biri olur ve mutlaka cennete gidecektir.

 23/MU'MİNÛN-102: Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).

O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.  

Öyleyse insanı cehenneme götüren sebep; o kişinin Allah’a ulaşmayı dilememesidir. Cennete götüren sebep de, o kişinin Allah ulaşmayı dilemesidir. Kurtuluşumuzun yegâne kaynağı Kur’ân-ı Kerim bunu emretmektedir.  

O zaman “yeni bir dîn mi icat ediyorsunuz ?” diyenleri gerçeklere davet ediyoruz.

 Kalın sağlıcakla inşallah.       

                                                                                                                                              

03 Eylül 2011 Cumartesi

Son Yazılar

Durdu Bahadır
18.08.2012, Gönüllerimize ilahi iklimden hasret nurları serpelendi.Nefsimizi ve kendimizi bildik.Nimetlerin kadrini idrak ettik.Paylaşmayı öğretti bizlere..Nefis muhasebesini ve cihadını tembihledi.Seherlerde Te...
Durdu Bahadır
02.10.2011, Hayat kitabımız Kuran’ı ...
Durdu Bahadır
03.09.2011, Esselamu aleykum ve rahmetulllahi ve berekatühü. Günümüz İslâm tatbikatında dîni hadîslerle öğretmeye kalkanlar, İslâm’ı 5 şarta bağlamaktadırlar. Oysa hidayet, (Allah’a ulaşmayı dilemek)...
Durdu Bahadır
29.08.2011, On iki ayın Sultanı, Şehri Ramazan olan mübarek ayı idrak ettik. Sırf Rızâ-i İlahi için oruç tuttuk. Nefsimizin ıslahında törpüleme görevi olan bir bedenî ibadeti yaptık. Ne mutlu ki ni'metlerini...
Durdu Bahadır
28.03.2011, Sevgi, kalbin zümrüt tepelerinden parıldayan bir güneş gibi yürekleri ısıtır. Bahar tomurcukları açar yediveren gülleri gibi haslet bahçelerinde. Öyle bir haslet ki, ruhuma kıvılcımlar çaktırır yürekt...
Durdu Bahadır
27.08.2010, Şu dünyada her nefes alış-verişimizde zaman aleyhimize işliyor, su gibi akıp gidiyor. Zamanı iyi değerlendiremediğimizden, malayani dediğimiz boş meşgalelerle iştigal ettiğimizden, içimizde bir pişma...
Durdu Bahadır
12.08.2010, Ben Elest Bezmi'nde görmüştüm Cemâlini… Huzurunda diziliş ve kul oluştan bu yana öyle bir hasretle yanıyor ki benliğim… Uzak diyarlarda bir zerreyim savrulan. O gün görmemiş olsaydım ve şahit olma...


03.09.2011 tarihli haber arşivi

En Çok Okunan Makaleler

Durdu Bahadır
11.10.2009,  Çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz bir cümle; “Allah hidayet versin!” Hep duyarız ama gerçekte manası nedir bilemeyiz. Söyler geçeriz, üzerinde hiç düşünmeyiz ve önemsemeyiz. Dilimizde darbı me...
Durdu Bahadır
18.08.2012, Gönüllerimize ilahi iklimden hasret nurları serpelendi.Nefsimizi ve kendimizi bildik.Nimetlerin kadrini idrak ettik.Paylaşmayı öğretti bizlere..Nefis muhasebesini ve cihadını tembihledi.Seherlerde Te...
Durdu Bahadır
28.03.2011, Sevgi, kalbin zümrüt tepelerinden parıldayan bir güneş gibi yürekleri ısıtır. Bahar tomurcukları açar yediveren gülleri gibi haslet bahçelerinde. Öyle bir haslet ki, ruhuma kıvılcımlar çaktırır yürekt...
Durdu Bahadır
02.10.2011, Hayat kitabımız Kuran’ı ...
Durdu Bahadır
20.01.2010,  Bizi insan olarak yaratan Rabbimiz hayat kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor. 29 / ANKEBUT - 45 : Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ ...
Durdu Bahadır
08.09.2009, Kıyamete kadar açık olan, kulun kulluğunun acizliğiyle yaratanına dönüp, el açıp, pişmanlığını ifade edeceği Rahmanî Kapıda bekliyoruz.İblis iblisliğinden, nefsimiz ise isteklerinden vazgeçmiyor. Nefs...
Durdu Bahadır
28.01.2010, Peygamber Efendimiz (S.A.V) zikirle ilgili yüzlerce hadîs neşretmiştir. Zikrin ehemmiyetini dile getirmiştir. Çünkü zikir olmadan nefsin afetlerini yok etmek mümkün değildir. Allah’a velî olmak ve has...

En Çok Okunan Güncel Haberler

104 DAEŞ’li Öldürüldü
TSK, DAEŞ terör örgütüne çok ağır darbe indirdi.
Kurtulmuş'tan Anlamlı Cevap
Numan Kurtulmuş, İngiltere Başbakanı Cameron'un AB hakkındaki sözlerine cevap geldi.
Şırnak’ın Yüzde 90’ı Temizlendi
Orgeneral Galip Mendi, "Şırnak’ın yüzde 90'ı, Nusaybin'in ise yüzde 80'i temizlendi" dedi.
FETÖ Tescil Edilecek
Erdoğan, Bakanlar Kurulu'ndan sonra FETÖ’nün terör örgütü olarak tescil edileceğini açıkladı.
Kupa Galatasaray'ın
Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray kazandı.
Birlikte Katılacaklar
Erdoğan ve Yıldırım, önce Diyarbakır’a sonra Fetih kutlamalarına katılacaklar.
TSK'dan Açıklama
TSK’dan Midyat açıklaması geldi.
Slovaklar Müslüman İstemiyor
Slovakya Başbakanı açık ve net konuştu: "Müslümanları istemiyorum!"
Kabil’de Patlama: 10 Ölü
Afganistan’da canlı bomba saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.
Van’dan Acı Haber: 6 Şehit
Van'da meydana gelen patlamada 6 askerimiz şehit olurken, 2 askerimiz de yaralandı.

Yazarlar

Dr. Abdulcabbar Boran
Mustafa Seyit
Lütfi Tümtürk
Sibel Yiğit
Seyfi Usta
Nazan Başoğul
Gönül Maraşlıoğlu
Mehtap Abdi
Gülay Ozan
Ender Eker
Deniz Temuçin
Mustafa G. Güler
Emek Durmuş
Mustafa Oğuz
Saliha Güner
Diş Doktoru Gülbeyaz
Mustafa Müjdeci
Durdu Bahadır
B. Tugay Keçeci
Ayşe Müjdeci
İlkay Yılmaz
Korkut Eser
Salih Erdin
Kudret Değirmenci
Ayten Qurbanova
Meral Okan
Kenan E. Akmaz
Halim Albayrak
Ali Gürbüz
İsmail Veyseloğlu
Barış Aksoy
Taha Erdem
Şule Betül Dağ
Pervane Qarayeva
Zeren Çelebi

©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.